ข้อมูลหลัก : ห้อง

 

มีข้อมูลห้อง จำนวน 398 รายการ


ที่ ชื่อห้อง ตึก/อาคาร หมายเหตุ
1 ห้องเรียน 1 อาคาร 1 -
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน อาคาร 1
3 ห้องสมุด อาคาร 1
4 ห้องอ่านหนังสือ อาคาร 1
5 Learning Space2 อาคาร 1
6 Lecture Theater อาคาร 1
7 3A อาคาร 1
8 LAB อาคาร 1 กายวิภาคศาสตร์
9 ห้องตะวันเบิกฟ้า อาคาร 1
10 501 อาคาร 1 ห้องพักนักศึกษา
11 สำนักงานแม่บ้าน อาคาร 2
12 ห้องทะเบียน วัดและประเมินผล อาคาร 2
13 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 2
14 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2
15 ห้องปฏิบัติงานฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อาคาร 2
16 ห้องประชุมฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสักศึกษา อาคาร 2
17 ห้องสโมสรนักศึกษา อาคาร 2
18 ห้องเรียน324 อาคาร 2
19 311 หอแก้วเจ้าจอม
20 312 หอแก้วเจ้าจอม
21 313 หอแก้วเจ้าจอม
22 314 หอแก้วเจ้าจอม
23 315 หอแก้วเจ้าจอม
24 321 หอแก้วเจ้าจอม
25 322 หอแก้วเจ้าจอม
26 308 หอแก้วเจ้าจอม
27 309 หอแก้วเจ้าจอม
28 310 หอแก้วเจ้าจอม
29 101 หอทานตะวัน
30 102 หอทานตะวัน
31 101 หอดอกปีบ
32 102 หอดอกปีบ
33 ห้องอาหารปลาบึกทอง โรงอาหาร
34 1 หอหอมนวล
35 2 หอหอมนวล
36 101 หอพักชาย
37 102 หอพักชาย
38 01 หอพักสกลนคร(บ้าน)
39 03 หอพักสกลนคร(บ้าน)
40 01 หอพักสกลนคร(อาคารพาณิชย์)
41 02 หอพักสกลนคร(อาคารพาณิชย์)
42 ลานจอดรถ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
43 ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
44 หลังที่ 1 บ้านพักบุคลากร (หน้าวิทยาลัย)
45 หลังที่ 2 บ้านพักบุคลากร (หน้าวิทยาลัย)
46 หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์
47 ห้องที่ 1 (นางประเพลิน) บ้านพักบุคลากร (หลังวิทยาลัย)
48 ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ข้างโรงครัว
49 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ข้างโรงครัว
50 101 แฟลตอาจารย์
51 102 แฟลตอาจารย์
52 ห้องพักพนักงานขับรถยนต์ โรงรถ(หลังเดิม)
53 502 อาคาร 1
54 503 อาคาร 1
55 504 อาคาร 1
56 505 อาคาร 1
57 505 อาคาร 1
58 506 อาคาร 1
59 507 อาคาร 1
60 508 อาคาร 1
61 509 อาคาร 1
62 510 อาคาร 1
63 601 อาคาร 1 ห้องพักนักศึกษา
64 602 อาคาร 1
65 603 อาคาร 1
66 604 อาคาร 1
67 605 อาคาร 1
68 607 อาคาร 1
69 606 อาคาร 1
70 609 อาคาร 1
71 610 อาคาร 1
72 320 หอแก้วเจ้าจอม
73 321 หอแก้วเจ้าจอม
74 322 หอแก้วเจ้าจอม
75 323 หอแก้วเจ้าจอม
76 324 หอแก้วเจ้าจอม
77 325 หอแก้วเจ้าจอม
78 326 หอแก้วเจ้าจอม
79 327 หอแก้วเจ้าจอม
80 328 หอแก้วเจ้าจอม
81 329 หอแก้วเจ้าจอม
82 3210 หอแก้วเจ้าจอม
83 3211 หอแก้วเจ้าจอม
84 3212 หอแก้วเจ้าจอม
85 331 หอแก้วเจ้าจอม
86 332 หอแก้วเจ้าจอม
87 333 หอแก้วเจ้าจอม
88 334 หอแก้วเจ้าจอม
89 335 หอแก้วเจ้าจอม
90 336 หอแก้วเจ้าจอม
91 337 หอแก้วเจ้าจอม
92 103 หอทานตะวัน
93 104 หอทานตะวัน
94 105 หอทานตะวัน
95 106 หอทานตะวัน
96 107 หอทานตะวัน
97 108 หอทานตะวัน
98 103 หอดอกปีบ
99 311 หอทานตะวัน
100 312 หอทานตะวัน
101 313 หอทานตะวัน
102 314 หอทานตะวัน
103 315 หอทานตะวัน
104 316 หอทานตะวัน
105 317 หอทานตะวัน
106 3211 หอทานตะวัน
107 318 หอทานตะวัน
108 319 หอทานตะวัน
109 3110 หอทานตะวัน
110 3111 หอทานตะวัน
111 3210 หอทานตะวัน
112 329 หอทานตะวัน
113 328 หอทานตะวัน
114 327 หอทานตะวัน
115 326 หอทานตะวัน
116 325 หอทานตะวัน
117 324 หอทานตะวัน
118 323 หอทานตะวัน
119 322 หอทานตะวัน
120 321 หอทานตะวัน
121 331 หอทานตะวัน
122 332 หอทานตะวัน
123 333 หอทานตะวัน
124 334 หอทานตะวัน
125 335 หอทานตะวัน
126 336 หอทานตะวัน
127 337 หอทานตะวัน
128 338 หอทานตะวัน
129 339 หอทานตะวัน
130 3310 หอทานตะวัน
131 3311 หอทานตะวัน
132 3411 หอทานตะวัน
133 3410 หอทานตะวัน
134 349 หอทานตะวัน
135 348 หอทานตะวัน
136 347 หอทานตะวัน
137 346 หอทานตะวัน
138 345 หอทานตะวัน
139 344 หอทานตะวัน
140 343 หอทานตะวัน
141 342 หอทานตะวัน
142 341 หอทานตะวัน
143 351 หอทานตะวัน
144 352 หอทานตะวัน
145 353 หอทานตะวัน
146 354 หอทานตะวัน
147 355 หอทานตะวัน
148 356 หอทานตะวัน
149 357 หอทานตะวัน
150 358 หอทานตะวัน
151 359 หอทานตะวัน
152 3510 หอทานตะวัน
153 3511 หอทานตะวัน
154 ห้องน้ำ หอทานตะวัน
155 ห้องพักเจ้าหน้าที่เวร หอทานตะวัน
156 ห้องบริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ หอทานตะวัน
157 บริเวณอ่างล้างจาน หอทานตะวัน
158 บริเวณดาดฟ้า หอทานตะวัน
159 ห้องน้ำ หอแก้วเจ้าจอม
160 ห้องน้ำ อาคาร 2
161 ห้องน้ำ อาคาร 1
162 ห้องพักนักศึกษาเวรสุขภาพ หอแก้วเจ้าจอม
163 ห้องพักอาจารย์เวรสุขภาพ หอแก้วเจ้าจอม
164 104 หอดอกปีบ
165 105 หอดอกปีบ
166 106 หอดอกปีบ
167 107 หอดอกปีบ
168 108 หอดอกปีบ
169 109 หอดอกปีบ
170 110 หอดอกปีบ
171 201 หอดอกปีบ
172 202 หอดอกปีบ
173 203 หอดอกปีบ
174 204 หอดอกปีบ
175 205 หอดอกปีบ
176 206 หอดอกปีบ
177 207 หอดอกปีบ
178 208 หอดอกปีบ
179 209 หอดอกปีบ
180 210 หอดอกปีบ
181 301 หอดอกปีบ
182 302 หอดอกปีบ
183 303 หอดอกปีบ
184 304 หอดอกปีบ
185 105 หอดอกปีบ
186 306 หอดอกปีบ
187 307 หอดอกปีบ
188 308 หอดอกปีบ
189 309 หอดอกปีบ
190 310 หอดอกปีบ
191 ห้องน้ำ โรงอาหาร
192 3 หอหอมนวล
193 02 หอพักสกลนคร(บ้าน)
194 ห้องน้ำ หอหอมนวล
195 103 หอพักชาย
196 104 หอพักชาย
197 105 หอพักชาย
198 106 หอพักชาย
199 107 หอพักชาย
200 201 หอพักชาย
201 202 หอพักชาย
202 203 หอพักชาย
203 204 หอพักชาย
204 205 หอพักชาย
205 206 หอพักชาย
206 207 หอพักชาย
207 301 หอพักชาย
208 302 หอพักชาย
209 303 หอพักชาย
210 304 หอพักชาย
211 305 หอพักชาย
212 306 หอพักชาย
213 307 หอพักชาย
214 ห้องน้ำชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
215 server room อาคาร 1
216 control room ชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
217 บริเวณรอลิฟต์ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
218 บริเวณรอลิฟต์ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
219 บริเวณรอลิฟต์ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
220 บริเวณรอลิฟต์ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
221 บริเวณรอลิฟต์ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
222 บริเวณรอลิฟต์ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
223 บริเวณรอลิฟต์ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
224 บริเวณรอลิฟต์ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
225 บริเวณรอลิฟต์ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
226 ห้องปฏิบัติงานฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
227 ห้องการเงินและพัสดุ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
228 ห้องประชุมฟ้าทอตะวัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
229 ห้องประชุมมิ่งนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
230 ห้องประชุมงานธุรการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
231 ห้องเรียน NU210 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
232 ห้องเรียน NU211 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
233 ห้องเรียน NU212 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
234 ห้องธุรการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
235 ห้องน้ำชั้น 2 (ทิศตะวันออก) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
236 ห้องน้ำชั้น 2 (ทิศตะวันตก) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
237 ห้องนวัตกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
238 ห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
239 ห้องรับรองวิทยากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
240 ห้องจัดเตรียมอาหารว่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
241 ห้องประชุม พล.ต.อ.สนอง วัฒนวรางกูร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
242 ห้องน้ำชั้น 3 (ทิศตะวันออก) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
243 ห้องน้ำชั้น 3 (ทิศตะวันตก) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
244 ห้องเรียน NU401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
245 ห้องเรียน NU402 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
246 control room ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
247 ห้องน้ำ ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
248 ห้องประชุมรสสุคนธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
249 LAB ROOM ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
250 ห้องน้ำ ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
251 ห้องเตรียมอาหารว่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
252 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
253 LAB ROOM ชั้น6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
254 ห้องเตรียมอาหารว่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
255 ห้องน้ำ ชั้น6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
256 ห้องประชุมปีบงาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
257 ห้องพักหัวหน้ากลุ่มวิชา (การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์,อนามัยชุมชน) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
258 ห้องเตรียมอาหารว่าง ชั้น7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
259 ห้องน้ำ ชั้น7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
260 ห้อง ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
261 ห้อง ผศ.บรรจง,อ.สงกรานต์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
262 ห้อง อ.อุทัยวรรณ,ผศ.พิพัฒน์พงศ์,อ.เปี่ยมศักดิ์,อ.เบญจยามาศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
263 ห้อง อ.วราพร,อ.อรุณรัตน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
264 ห้อง ผศ.ดารุนนีย์,อ.เปรียบแก้ว อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
265 ห้อง ผศ.นุชรัตน์,อ.อนันตศักดิ์,อ.วศินภัทร์,อ.ชิณกรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
266 ห้อง อ.สุปราณี,อ.ชฎารัตน์,อ.ตรีนุช,อ.ดรัลรัตน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
267 ห้อง อ.ปาริชาติ,อ.ชัยวัฒน์,อ.สุรชัย,อ.กมลนัทธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
268 ห้องพักหัวหน้ากลุ่มวิชา (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์,การพยาบาลในคลินิก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
269 ห้องเตรียมอาหารว่าง ชั้น8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
270 ห้องน้ำ ชั้น8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
271 ห้อง ผศ.ดร.วิรมณ,ผศ.สุประวีณ์,อ.สมเกียรติ สุทธรัตน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
272 ห้อง ผศ.พัชนี,อ.วิสัย,อ.นาฎนภา,อ.ยุพเรศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
273 ห้อง อ.สมเกียรติ บุญคง,อ.ละอองดาว,อ.อมรรัตน์,อ.สุขมาพร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
274 ห้อง อ.ณัติยา,อ.วิมลศิริ,อ.ชมพูนุช,อ.จรินทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
275 ห้อง อ.ดัชนี,อ.วุฒิพงษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
276 ห้อง ผศ.เนตรฤทัย,อ.วรรษมน,อ.ชลินดา,อ.อัจฉราพร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
277 ห้อง อ.อภิสิทธิ์,อ.สุชาดา,อ.มารศรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
278 ห้องงานเลขานุการผู้บริหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
279 ห้องประชุมอินทปัฐนคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
280 ห้องประชุมศรีโคตรบุรีรัตน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
281 ห้องเตรียมอาหารว่าง ชั้น9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
282 ห้องน้ำ ชั้น9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
283 ห้องพักรองคณบดีฝ่ายแผน ยุทธศาสตร์ และบริหารความเสี่ยง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
284 ห้องพักรองคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
285 ห้องพักรองคณบดีฝ่ายบริหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
286 ห้องพักรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
287 ห้องพักรองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
288 ห้องพักคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
289 ห้องถ่ายเอกสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
290 ห้องรับรอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
291 ห้องพักผู้ช่วยคณบดี 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
292 ห้องพักผู้ช่วยคณบดี 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
293 ห้องพักผู้ช่วยคณบดี 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
294 หลังที่ 3 บ้านพักบุคลากร (หน้าวิทยาลัย)
295 หลังที่ 4 บ้านพักบุคลากร (หน้าวิทยาลัย)
296 ห้องที่ 2 (นายราม) บ้านพักบุคลากร (หลังวิทยาลัย)
297 ห้องที่ 3 (นายวศินภัทร์) บ้านพักบุคลากร (หลังวิทยาลัย)
298 ห้องที่ 4 (นายวุฒิพงษ์) บ้านพักบุคลากร (หลังวิทยาลัย)
299 ห้องที่ 7 (นางสาวสิริกุล) บ้านพักบุคลากร (หลังวิทยาลัย)
300 ห้องที่ 8 (นางสาววรรษมน) บ้านพักบุคลากร (หลังวิทยาลัย)
301 ห้องที่ 5 (นายอนันตศักดิ์) บ้านพักบุคลากร (หลังวิทยาลัย)
302 ห้องที่ 6 (นายสมเกียรติ) บ้านพักบุคลากร (หลังวิทยาลัย)
303 ห้องน้ำชาย หอประชุมศรีโคตรบูรณ์
304 ห้องน้ำหญิง หอประชุมศรีโคตรบูรณ์
305 103 แฟลตอาจารย์
306 104 แฟลตอาจารย์
307 201 แฟลตอาจารย์
308 202 แฟลตอาจารย์
309 203 แฟลตอาจารย์
310 204 แฟลตอาจารย์
311 301 แฟลตอาจารย์
312 302 แฟลตอาจารย์
313 303 แฟลตอาจารย์
314 304 แฟลตอาจารย์
315 หลังที่ 1 บ้านเอื้ออาทร
316 หลังที่ 2 บ้านเอื้ออาทร
317 ลานจอดรถ โรงรถ(หลังเดิม)
318 หลังที่ 3 บ้านเอื้ออาทร
319 หลังที่ 4 บ้านเอื้ออาทร
320 หลังที่ 5 บ้านเอื้ออาทร
321 CONTROL ROOM ประปา (ถังสูง)
322 ห้องบริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ หอแก้วเจ้าจอม
323 338 หอแก้วเจ้าจอม
324 608 อาคาร 1
325 611 อาคาร 1
326 612 อาคาร 1
327 613 อาคาร 1
328 614 อาคาร 1
329 615 อาคาร 1
330 616 อาคาร 1
331 Learning Space1 อาคาร 1
332 617 อาคาร 1
333 111 หอดอกปีบ
334 112 หอดอกปีบ
335 113 หอดอกปีบ
336 114 หอดอกปีบ
337 115 หอดอกปีบ
338 116 หอดอกปีบ
339 117 หอดอกปีบ
340 118 หอดอกปีบ
341 211 หอดอกปีบ
342 212 หอดอกปีบ
343 213 หอดอกปีบ
344 214 หอดอกปีบ
345 215 หอดอกปีบ
346 216 หอดอกปีบ
347 217 หอดอกปีบ
348 218 หอดอกปีบ
349 219 หอดอกปีบ
350 220 หอดอกปีบ
351 221 หอดอกปีบ
352 222 หอดอกปีบ
353 223 หอดอกปีบ
354 224 หอดอกปีบ
355 305 หอดอกปีบ
356 311 หอดอกปีบ
357 312 หอดอกปีบ
358 313 หอดอกปีบ
359 314 หอดอกปีบ
360 315 หอดอกปีบ
361 316 หอดอกปีบ
362 317 หอดอกปีบ
363 318 หอดอกปีบ
364 319 หอดอกปีบ
365 320 หอดอกปีบ
366 321 หอดอกปีบ
367 322 หอดอกปีบ
368 323 หอดอกปีบ
369 324 หอดอกปีบ
370 ห้องปฏิบัติงานควบคุมบำบัดน้ำเสีย โรงบำบัดน้ำเสีย
371 - หอทานตะวัน
372 ห้องวรรณกรรม อาคาร 1
373 บริเวณทางเดิน อาคาร 2
374 ไม่ระบุ ไม่ระบุ
375 ห้องน้ำรวมชั้น1 หอทานตะวัน
376 ห้องน้ำรวมชั้น2 หอทานตะวัน
377 ห้องน้ำรวมชั้น3 หอทานตะวัน
378 ห้องน้ำรวมชั้น4 หอทานตะวัน
379 ห้องน้ำรวมชั้น5 หอทานตะวัน
380 ห้องน้ำชั้นG หอทานตะวัน
381 - ลานพระบรมรูปสมเด็จย่า
382 ลิฟต์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
383 ห้องพักอาจารย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
384 ห้องหัวหน้าภาค ผศ.ประไพรัตน์ ผศ.เจริญชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
385 - อาคาร 1
386 09 หอพักสกลนคร(อาคารพาณิชย์)
387 08 หอพักสกลนคร(อาคารพาณิชย์)
388 07 หอพักสกลนคร(อาคารพาณิชย์)
389 06 หอพักสกลนคร(อาคารพาณิชย์)
390 05 หอพักสกลนคร(อาคารพาณิชย์)
391 04 หอพักสกลนคร(อาคารพาณิชย์)
392 03 หอพักสกลนคร(อาคารพาณิชย์)
393 04 หอพักสกลนคร(บ้าน)
394 - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
395 control room ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
396 ศูนย์เรียนรู้การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
397 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า หอทานตะวัน
398 - หอแก้วเจ้าจอม