รายการแจ้งซ่อมประจำปี 2561

* ถ้าไม่ระบุจะเป็นการแสดงทั้งหมด
* ถ้าไม่ระบุจะเป็นการแสดงทั้งหมด
* ถ้าไม่ระบุจะเป็นการแสดงทั้งหมด

สิงหาคม มีรายการแจ้งซ่อม 47 รายการ

หอดอกปีบ ชั้น 3 314
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
หอดอกปีบ ชั้น 3 310
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
หอทานตะวัน ชั้น 4 338
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
หอทานตะวัน ชั้น 3 328
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
หอทานตะวัน ชั้น 3 323
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
หอทานตะวัน ชั้น 3 322
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
หอทานตะวัน ชั้น 2 311
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
หอทานตะวัน ชั้น 2 314
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
หอทานตะวัน ชั้น 2 319
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
บ้านพักบุคลากร (หลังวิทยาลัย) ชั้น 1 ห้องที่ 5 (นายอนันตศักดิ์)
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
หอทานตะวัน ชั้น 5 343
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
โรงรถ(หลังเดิม) ชั้น 1 ห้องพักพนักงานขับรถยนต์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
หอหอมนวล ชั้น 1 ห้องน้ำ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
หอทานตะวัน ชั้น 2 319
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
หอทานตะวัน ชั้น 5 341
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
โรงรถ(หลังเดิม) ชั้น 1 ห้องพักพนักงานขับรถยนต์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
โรงรถ(หลังเดิม) ชั้น 1 ลานจอดรถ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
หอดอกปีบ ชั้น 1 106
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 9 ห้องพักรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 9 ห้องพักรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 9 ห้องพักรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
บ้านพักบุคลากร (หลังวิทยาลัย) ชั้น 1 ห้องที่ 1 (นางประเพลิน)
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 8 ห้อง อ.ณัติยา,อ.วิมลศิริ,อ.ชมพูนุช,อ.จรินทร
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 2 ห้องการเงินและพัสดุ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 4 ห้องเรียน NU402
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
หอดอกปีบ ชั้น 1 ชั้น1
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
หอดอกปีบ ชั้น 2 ชั้น2
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
หอดอกปีบ ชั้น 3 ชั้น3
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
หอดอกปีบ ชั้น 1 ชั้น1
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
หอแก้วเจ้าจอม ชั้น 1 ห้องบริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 บริเวณรอลิฟต์ชั้น 7
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 ห้องเตรียมอาหารว่าง ชั้น7
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องโสตทัศนูปกรณ์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องโสตทัศนูปกรณ์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 ห้อง ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 15 ส.ค. 2561 10.29 น.
   ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
Complete ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 ห้อง ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 ห้อง ผศ.ดารุนนีย์,อ.เปรียบแก้ว
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 15 ส.ค. 2561 10.31 น.
   ดำเนินการแก้ไข โดยการลงวินโดว์ใหม่พร้อมเปลี่ยนแรม
Complete ประวัติสถานะ
หอดอกปีบ ชั้น 1 101
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
หอทานตะวัน ชั้น 1 ห้องน้ำรวมชั้น1
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 8 ห้อง ผศ.พัชนี,อ.วิสัย,อ.นาฎนภา,อ.ยุพเรศ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 2 ห้องธุรการ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 15 ส.ค. 2561 10.31 น.
   ดำเนินการแก้ไข ลงวินโดว์ใหม่
Complete ประวัติสถานะ
ไม่ระบุ ชั้น 1 ไม่ระบุ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 ห้อง อ.วราพร,อ.อรุณรัตน์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 15 ส.ค. 2561 10.30 น.
   ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยการลง windows ใหม่ และเปลี่ยนแรม
Complete ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 ห้อง อ.สุปราณี,อ.ชฎารัตน์,อ.ตรีนุช,อ.ดรัลรัตน์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 15 ส.ค. 2561 10.30 น.
   ดำเนินการลงวินโดว์ใหม่ พร้อมเปลี่ยนแรม
Complete ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 8 ห้อง ผศ.เนตรฤทัย,อ.วรรษมน,อ.ชลินดา,อ.อัจฉราพร
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 2 ห้องการเงินและพัสดุ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
x