รายการแจ้งซ่อมประจำปี 2561

* ถ้าไม่ระบุจะเป็นการแสดงทั้งหมด
* ถ้าไม่ระบุจะเป็นการแสดงทั้งหมด
* ถ้าไม่ระบุจะเป็นการแสดงทั้งหมด

เมษายน มีรายการแจ้งซ่อม 47 รายการ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 ห้องพักหัวหน้ากลุ่มวิชา (การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์,อนามัยชุมชน)
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 3 เม.ย. 2561 09.03 น.
   เปลี่ยนเครื่องพร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประจำเครื่อง และระบบปริ้นงาน
Complete ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 2 ห้องธุรการ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 3 เม.ย. 2561 09.04 น.
   กระแสไฟฟ้าต่ำกว่ามาตราฐาน ทำให้เครื่อง Server ทำงานผิดปกติ
Complete ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 ห้อง ผศ.ดารุนนีย์,อ.เปรียบแก้ว
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 2 Learning Space2
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 2 ห้องการเงินและพัสดุ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 3 เม.ย. 2561 14.38 น.
   แก้ไขเรียบร้อย
Complete ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 3 เม.ย. 2561 15.24 น.
   ติดตั้งคอมพิวเตอร์แล้วจำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมสอนการใช้งานเบื้องต้นระบบแจ้ง
Complete ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 ห้อง ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 4 เม.ย. 2561 10.40 น.
   ทำการเปลี่ยนเมาส์ และอัพเดรท office 2013 สามารถใช้งานได้ปกติ
Complete ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 4 ห้องเรียน NU402
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
หอแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 334
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องโสตทัศนูปกรณ์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
หอทานตะวัน ชั้น 4 338
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
หอทานตะวัน ชั้น 4 337
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 4 control room ชั้น4
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 2 ห้องเรียน NU212
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 ห้อง อ.วราพร,อ.อรุณรัตน์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 17 เม.ย. 2561 09.57 น.
   ทำการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากคอมไม่สามารถทำงานได้
Complete ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 ห้อง ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 17 เม.ย. 2561 09.57 น.
   ดำเนินการเปลี่ยนเมาส์ และติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
Complete ประวัติสถานะ
หอพักสกลนคร(บ้าน) ชั้น 1 01
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
ลานพระบรมรูปสมเด็จย่า ชั้น 1 -
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
ไม่ระบุ ชั้น 1 ไม่ระบุ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
ประปา (ถังสูง) ชั้น 1 CONTROL ROOM
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 2 ห้องน้ำชั้น 2 (ทิศตะวันออก)
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 ห้องน้ำ ชั้น7
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 8 ห้อง อ.ณัติยา,อ.วิมลศิริ,อ.ชมพูนุช,อ.จรินทร
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 18 เม.ย. 2561 13.18 น.
   แก้ไขเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ตามปกติ
Complete ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 2 ห้องธุรการ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 18 เม.ย. 2561 14.59 น.
   ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
Complete ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 ห้อง อ.สุปราณี,อ.ชฎารัตน์,อ.ตรีนุช,อ.ดรัลรัตน์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 18 เม.ย. 2561 15.00 น.
   ดำเนินการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ และโปรแกรมใหม่ที่จำเป็นในการใช้งานสำนักงาน
Complete ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 9 control room ชั้น 9
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องสมุด
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องสมุด
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 9 ห้องพักผู้ช่วยคณบดี 1
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 20 เม.ย. 2561 13.44 น.
   ดำเนินการซ่อมแซม สามารถทำงานได้ปกติแล้ว
Complete ประวัติสถานะ
หอดอกปีบ ชั้น 1 118
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องน้ำ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
โรงรถ(หลังเดิม) ชั้น 1 ลานจอดรถ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
โรงรถ(หลังเดิม) ชั้น 1 ลานจอดรถ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
หอทานตะวัน ชั้น 1 ห้องบริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 3 -
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 23 เม.ย. 2561 13.48 น.
   แก้ไขแล้ว ใช้งานได้แล้ว
Complete ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 2 ห้องการเงินและพัสดุ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 23 เม.ย. 2561 13.49 น.
   แก้ไขและสามารถใช้งานตามปกติแล้ว
Complete ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 6 ห้องเตรียมอาหารว่าง
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 1 -
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 2 Learning Space2
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 1 Learning Space1
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 3 3A
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 5 501
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 1 Learning Space1
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 2 Learning Space2
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
หอดอกปีบ ชั้น 1 111
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
หอแก้วเจ้าจอม ชั้น 1 ห้องน้ำ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
x