รายการแจ้งซ่อมประจำปี 2561

* ถ้าไม่ระบุจะเป็นการแสดงทั้งหมด
* ถ้าไม่ระบุจะเป็นการแสดงทั้งหมด
* ถ้าไม่ระบุจะเป็นการแสดงทั้งหมด

ตุลาคม มีรายการแจ้งซ่อม 25 รายการ

อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องปฏิบัติงานฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องปฏิบัติงานฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
หอดอกปีบ ชั้น 3 312
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 9 ต.ค. 2561 09.52 น.
   ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยล่ม
Complete ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 3 -
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
โรงรถ(หลังเดิม) ชั้น 1 ห้องพักพนักงานขับรถยนต์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 9 ต.ค. 2561 09.51 น.
   RAM ชำรุด
Complete ประวัติสถานะ
อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 9 ต.ค. 2561 09.50 น.
   เปลี่ยนRAM
Complete ประวัติสถานะ
อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 9 ต.ค. 2561 09.50 น.
   เปลี่ยนRAM
Complete ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องสมุด
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 8 ห้อง ผศ.เนตรฤทัย,อ.วรรษมน,อ.ชลินดา,อ.อัจฉราพร
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องโสตทัศนูปกรณ์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องโสตทัศนูปกรณ์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องโสตทัศนูปกรณ์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องโสตทัศนูปกรณ์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องโสตทัศนูปกรณ์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 8 ห้อง อ.อภิสิทธิ์,อ.สุชาดา,อ.มารศรี
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 8 ห้อง อ.อภิสิทธิ์,อ.สุชาดา,อ.มารศรี
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 8 ห้อง อ.อภิสิทธิ์,อ.สุชาดา,อ.มารศรี
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 6 614
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
บ้านเอื้ออาทร ชั้น 1 หลังที่ 2
นัดซ่อม : 10/10/2018 01.00 น.
ไม่อนุญาตให้เข้าห้อง ต้องรอเปิดห้องให้
New ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 6 608
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 8 ห้อง อ.อภิสิทธิ์,อ.สุชาดา,อ.มารศรี
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 2 ห้องประชุมมิ่งนครพนม
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 4 ห้องเรียน NU402
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 ห้องประชุมปีบงาม
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
x