รายการแจ้งซ่อมประจำปี 2560

* ถ้าไม่ระบุจะเป็นการแสดงทั้งหมด
* ถ้าไม่ระบุจะเป็นการแสดงทั้งหมด
* ถ้าไม่ระบุจะเป็นการแสดงทั้งหมด

ตุลาคม มีรายการแจ้งซ่อม 60 รายการ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 ห้อง ผศ.บรรจง,อ.สงกรานต์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 4 ต.ค. 2560 08.58 น.
   กระบอกโช๊คชำรุดไม่สามารถซ่อมตามสภาพได้ เห็นควรจัดหาตัวใหม่ทดแทน
Actualize ประวัติสถานะ
บ้านพักบุคลากร (หลังวิทยาลัย) ชั้น 1 ห้องที่ 4 (นายวุฒิพงษ์)
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 4 ต.ค. 2560 21.28 น.
   ด้วยข้อจำกัดด้านเทคนิคในการกระจายสัญญาณ จึงติดตั้งได้เพียง 1 จุด
Complete ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 ห้องพักหัวหน้ากลุ่มวิชา (การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์,อนามัยชุมชน)
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 2 ห้องการเงินและพัสดุ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 ห้อง อ.อุทัยวรรณ,ผศ.พิพัฒน์พงศ์,อ.เปี่ยมศักดิ์,อ.เบญจยามาศ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 5 506
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 ห้อง อ.วราพร,อ.ธัญพิชชา
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 4 ห้องตะวันเบิกฟ้า
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
หอทานตะวัน ชั้น 1 ห้องน้ำชั้นG
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
หอทานตะวัน ชั้น 1 101
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
หอทานตะวัน ชั้น 3 ห้องน้ำรวมชั้น3
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
หอทานตะวัน ชั้น 3 ห้องน้ำรวมชั้น3
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
หอทานตะวัน ชั้น 5 ห้องน้ำรวมชั้น5
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 1 หอประชุมศรีโคตรบูรณ์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Purchased ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 บริเวณรอลิฟต์ชั้น 7
ไม่นัดซ่อม
ไม่อนุญาตให้เข้าห้อง ต้องรอเปิดห้องให้
Complete ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 3 บริเวณรอลิฟต์ชั้น 3
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 4 ต.ค. 2560 13.31 น.
   นัดหมายวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม เวลา 13.30 น.
Complete ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 ห้อง ผศ.ดารุนนีย์,อ.เปรียบแก้ว
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
บ้านพักบุคลากร (หลังวิทยาลัย) ชั้น 1 ห้องที่ 5 (นายอนันตศักดิ์)
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
ลานพระบรมรูปสมเด็จย่า ชั้น 1 -
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 9 control room ชั้น 9
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 2 ห้องการเงินและพัสดุ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 5 LAB ROOM ชั้น5
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 8 ห้อง อ.ณัติยา,อ.วิมลศิริ,อ.เนาวรัตน์,อ.จรินทร
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Actualize ประวัติสถานะ
โรงรถ(หลังเดิม) ชั้น 1 ห้องพักพนักงานขับรถยนต์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องสมุด
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
โรงรถ(หลังเดิม) ชั้น 1 ลานจอดรถ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Actualize ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 1 server room
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Actualize ประวัติสถานะ
โรงรถ(หลังเดิม) ชั้น 1 ห้องพักพนักงานขับรถยนต์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Actualize ประวัติสถานะ
อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานแม่บ้าน
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องทะเบียน วัดและประเมินผล
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 1 หอประชุมศรีโคตรบูรณ์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องสมุด
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 9 ห้องพักรองคณบดีฝ่ายบริหาร
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานแม่บ้าน
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Actualize ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 5 ห้องน้ำ ชั้น5
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Actualize ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 3 -
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Actualize ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องน้ำ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Actualize ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องวรรณกรรม
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Actualize ประวัติสถานะ
หอหอมนวล ชั้น 1 ห้องน้ำ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Complete ประวัติสถานะ
ลานพระบรมรูปสมเด็จย่า ชั้น 1 -
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Actualize ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 6 608
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Actualize ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 6 608
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
Actualize ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 1 -
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 12 ต.ค. 2560 09.20 น.
   ไฟฟ้าดับทั้งวิทยาลัยฯ เห็นควรให้ช่างชำนาญการไฟฟ้ากำลังเข้าตรวจสอบซ่อมแซม
Purchased ประวัติสถานะ
อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องโสตทัศนูปกรณ์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องโสตทัศนูปกรณ์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 8 ห้อง อ.ปาริชาติ,อ.ชัยวัฒน์,อ.สุรชัย,อ.กมลนัทธ์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
หอหอมนวล ชั้น 1 ห้องน้ำ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 4 ห้องตะวันเบิกฟ้า
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องโสตทัศนูปกรณ์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 6 607
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
แฟลตอาจารย์ ชั้น 1 102
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานแม่บ้าน
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
โรงอาหาร ชั้น 1 ห้องน้ำ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
โรงอาหาร ชั้น 1 ห้องอาหารปลาบึกทอง
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 ห้อง อ.สุปราณี,อ.ชฎารัตน์,อ.ตรีนุช,อ.ดรัลรัตน์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องน้ำ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องน้ำ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องน้ำ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องอ่านหนังสือ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
ไม่ระบุ ชั้น 1 ไม่ระบุ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
x