รายการแจ้งซ่อมประจำปี 2561

* ถ้าไม่ระบุจะเป็นการแสดงทั้งหมด
* ถ้าไม่ระบุจะเป็นการแสดงทั้งหมด
* ถ้าไม่ระบุจะเป็นการแสดงทั้งหมด

มิถุนายน มีรายการแจ้งซ่อม 30 รายการ

หอพักชาย ชั้น 3 302
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 14 มิ.ย. 2561 09.19 น.
   ลิงค์อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยขัดข้อง แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว
Complete ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 ห้อง ผศ.ดารุนนีย์,อ.เปรียบแก้ว
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
หอทานตะวัน ชั้น 3 322
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
หอดอกปีบ ชั้น 1 106
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องสมุด
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
หอแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 334
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 9 ห้องถ่ายเอกสาร
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 8 ห้อง ผศ.พัชนี,อ.วิสัย,อ.นาฎนภา,อ.ยุพเรศ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 13 มิ.ย. 2561 13.04 น.
   แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
Complete ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 8 ห้อง อ.ปาริชาติ,อ.ชัยวัฒน์,อ.สุรชัย,อ.กมลนัทธ์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 13 มิ.ย. 2561 13.04 น.
   แก้ไขเรียบร้อยแล้วโดยการเปลี่ยนแรมใหม่
Complete ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 ห้อง ผศ.บรรจง,อ.สงกรานต์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 13 มิ.ย. 2561 13.03 น.
   ติดตั้งคอมพิวเตอร์ และระบบปริ้นงานและสแกนเรียบร้อยแล้ว
Complete ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องสมุด
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องโสตทัศนูปกรณ์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 14 มิ.ย. 2561 09.18 น.
   เสร็จเรียบร้อย
Complete ประวัติสถานะ
โรงอาหาร ชั้น 1 ห้องอาหารปลาบึกทอง
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 14 มิ.ย. 2561 09.17 น.
   เครื่องโทรศัพท์ชำรุด เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
Complete ประวัติสถานะ
ไม่ระบุ ชั้น 1 ไม่ระบุ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 15 มิ.ย. 2561 15.28 น.
   ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
Complete ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 1 server room
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 1 server room
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 6 616
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
หอหอมนวล ชั้น 1 1
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 ห้อง อ.วราพร,อ.อรุณรัตน์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
* 15 มิ.ย. 2561 15.27 น.
   เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่พร้อมติดตั้งระบบสแกนและระบบปริ้นใหม่
Complete ประวัติสถานะ
อาคาร 2 ชั้น 1 บริเวณทางเดิน
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องน้ำ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
โรงรถ(หลังเดิม) ชั้น 1 ห้องพักพนักงานขับรถยนต์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 1 หอประชุมศรีโคตรบูรณ์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องทะเบียน วัดและประเมินผล
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องน้ำ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 ห้อง ผศ.บรรจง,อ.สงกรานต์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 2 ห้องธุรการ
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 8 ห้อง อ.อภิสิทธิ์,อ.สุชาดา,อ.มารศรี
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
โรงรถ(หลังเดิม) ชั้น 1 ห้องพักพนักงานขับรถยนต์
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
โรงอาหาร ชั้น 1 ห้องอาหารปลาบึกทอง
ไม่นัดซ่อม
อนุญาตให้เข้าห้อง
New ประวัติสถานะ
x