ข้อมูลหลัก : วัสดุ-ครุภัณฑ์ หลัก

 

มีข้อมูล หมวด วัสดุ-ครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ

ที่ รหัส ชื่อประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ หมายเหตุ
1 วัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2 วัสดุ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
3 วัสดุ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
4 วัสดุ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
5 วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน
6 วัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
7 วัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
8 วัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษา
9 วัสดุ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
10 อื่นๆ