ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

สรุปข้อมูลแจ้งซ่อมประจำปีงบประมาณ 2565ปีงบประมาณ 2565

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

484 รายการ
Actualize : 2 (0.41%)     Complete : 4 (0.83%)     New : 478 (98.76%)    

เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2565

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

9 รายการ
New : 9 (100.00%)     

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อม ปีงบประมาณ 2565

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อมเดือน ตุลาคม ปีงบฯ 2565 ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก ปีงบประมาณ 2565

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก เดือน ตุลาคม ปีงบฯ 2565

จำนวนที่แจ้งซ่อม

tt