สรุปข้อมูลแจ้งซ่อมประจำปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2560

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

597 รายการ
Actualize : 152 (25.46%)     Complete : 359 (60.13%)     New : 7 (1.17%)     Purchased : 79 (13.23%)    

เดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2560

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

66 รายการ
Actualize : 32 (48.48%)     Complete : 15 (22.73%)     New : 7 (10.61%)     Purchased : 12 (18.18%)    

* หมายเหตุ ตัวเลข % เทียบกับจำนวนแจ้งซ่อมทั้งหมด (597 รายการ) ของปีงบประมาณ 2560

 

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อม ปีงบประมาณ 2560

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อมเดือน สิงหาคม ปีงบฯ 2560

 

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก ปีงบประมาณ 2560

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก เดือน สิงหาคม ปีงบฯ 2560

จำนวนที่แจ้งซ่อม