Dashboard dashboard & statistics

รายงานการเผยแพร่ วารสาร
ลำดับ ปี ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนบทความ:สัดส่วน ชื่อบทความที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสาร                 ชื่อวารสาร                 ลิงค์
ข้อมูล
เอกสาร
แนบ
เอกสาร
ฉบับเต็ม
ปีที่พิมพ์
volume
เล่มที่พิมพ์
Issue
เลขหน้าวารสาร ประเภทของบทความ TCI 1 TCI 2 ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
1 2561 1. นางละอองดาว คำชาตา : 80
2. ผศ.ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร : 10
3. อัมพรพรรณ ธีรานุตร : 10
โรคอ้วนลงพุง : สัญญาณอันตรายที่ต้องจัดการ ศรีนครินทร์เวชสาร 33 4 386-395 บทความวิชาการ
2 2561 1. นายนรากร พลหาญ : 80
2. นางณัติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร : 20
การวิเคราะห์วารสารทางการพยาบาลไทย ปี 2554-2559 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 37 6 - บทความวิจัย
3 2561 1. Bumpenchit Sangchart : 0
2. Rawat Ekwuttiwongsa : 0
3. นางสาวยุพเรศ โจมแพง : 0
4. Pope Kosalaraksa : 0
Graduate Nursing Students’Perceptions of a Good Death J MED ASSOC THAI 101 5 81-91 บทความวิจัย J MED ASSOC THAI
4 2561 1. ผศ.เนตรฤทัย ภูนากลม : 0
2. ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี : 0
3. จินตนา ตั้งวรพงษ์ชัย : 0
4. บุญชอบ เสรีธรรมะพิทักษ์ : 0
การพัฒนารูปแบบการดูแลบิดามารดาที่มีภาวะเศร้าโศก จากการสูญเสียบุตรจากการเจ็บป่วย พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 41 1 105-116 บทความวิจัย
5 2561 1. ผศ.ประไพรัตน์ แก้วศิริ : 100
ปัจจัยทำนายการคลอดก่อนกำหนดของหญิงตั้งครรภ์ ในจังหวัดนครพนม กองการพยาบาล 45 3 - บทความวิจัย
6 2561 1. ผศ.เจริญชัย หมื่นห่อ : 50
2. ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี : 50
ตัวตนและการคงอยู่ของหมอพื้นบ้านชนเผ่ากะเลิง ในจังหวัดนครพนม การพัฒนาสุขภาพชุมชน 6 3 387-409 บทความวิจัย
7 2561 1. อภิญญา กุลทะเล : 0
2. Wichittra kusoom : 0
3. นางสาวอมรรัตน์ แสงใสแก้ว : 0
4. ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ : 0
The development and evaluation of clinical nursing practice enteral feeding guidelines for critically ill patients วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 41 4 - บทความวิจัย
8 2561 1. รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ : 100
วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพทารกของครอบครัวชนเผ่าผู้ไทย จังหวัดนครพนม วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ 34 2 74-85 บทความวิจัย
9 2561 1. นางสาววรรษมน ปาพรม : 100
ผลของโปรแกรมสนับสนุนและแอปพลิเคชันให้ความรู้ต่อพฤติกรรม การดูแลของผู้ดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง และได้รับการรักษาโดยการส่องไฟ Songklanagarind Journal of Nursing 38 3 167-178 บทความวิจัย
10 2560 1. นางสาวอมรรัตน์ แสงใสแก้ว : 100
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มอาการหลังผ่าตัดในผู้ที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว The Clinical Academia 41 1 - บทความวิจัย
11 2560 1. นางรุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ : 100
ATTACHMENT FOR PRETERM INFANT: PERSPECTIVE OF MOTHERS, NURSES, AND PEDIATRICIANS IN NAKHON PHANOM PROVINCE Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok 33 3 - บทความวิจัย
12 2560 1. นางสุชาดา ปราบมีชัย : 50
2. นางสาวสมสมร เรืองวรบูรณ์ : 50
ผลของสื่อแอนิเมชั่นต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 27 2 - บทความวิจัย
13 2560 1. ผศ.บรรจง พลไชย : 100
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะการสื่อสารและการนำเสนอ วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 11 1 - บทความวิจัย
14 2560 1. ผศ.พัชนี สมกำลัง : 100
ความสุขของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยแห่งหนึ่ง วารสารโรงพยาบาลสกลนคร 20 3 - บทความวิจัย
15 2560 1. นางสุชาดา ปราบมีชัย : 0
2. นางสาวสมสมร เรืองวรบูรณ์ : 0
ผลของโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาต่อความรู้เรื่องเพศและความพึงพอใจ ต่อโปรแกรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรีนคริทร์เวชสาร 32 3 263-268 บทความวิจัย
16 2560 test 2560 44 111-222 บทความวิชาการ
17 2560 1. ผศ.บรรจง พลไชย : 50
2. ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี : 50
การป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำในเมืองชายแดน: กรณีศึกษาจังหวัดนครพนม วารสารควบคุมโรค 43 2 151-157 บทความวิจัย
18 2560 1. นางสาวนาฎนภา อารยะศิลปธร : 35
2. ผศ.พัชนี สมกำลัง : 35
3. จรัสศรี ลีลาวุธ : 10
4. จันทร์จิรา ภูบุญเอิบ : 10
5. จิราภรณ์ มูลเมืองแสน : 10
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่ง วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า 28 1 38-50 บทความวิจัย
19 2560 1. นางสาวเบญจยามาศ พิลายนต์ : 70
2. ขนิษฐา นันทบุตร : 30
ระบบการดูแลของชุมชนสำหรับคนพิการ: การวิจัยชาติพันธุ์วรรณาแนววิพากษ์ วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 40 2 32-42 บทความวิจัย
20 2560 1. นางสาวสุขมาพร พึ่งผาสุก : 70
2. นภาพร วาณิชย์กุล : 10
3. ทิพา ต่อสกุลแก้ว : 10
4. เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์ : 10
ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกฉานทางสุขภาพ ผลกระทบจากการได้รับความรู้ทางสุขภาพอิทธิพลทางสังคมและผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และ/หรือความดันโลหิตสูง วารสารสภาการพยาบาล 32 2 111-125 บทความวิจัย
21 2560 1. นางสาวชฎารัตน์ แก้วเวียงเดช : 80
2. นางสาวพัดชา หิรัญวัฒนกุล : 10
3. สมเสาวนุช จมูศรี : 10
ผลของการส่งเสริมความรู้ ทัศนคติ และทักษะการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน วารสารการพยาบาล และการดูแลสุขภาพ 35 3 89-97 บทความวิจัย
22 2560 1. ผศ.เนตรฤทัย ภูนากลม : 50
2. ผศ.ดร.วิรมณ กาสีวงศ์ : 50
การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาคุณภาพ: กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม วารสารวิชาการ รมยสาร 15 2 171-181 บทความวิจัย
23 2560 1. จารุกัญญา อุดานนท์ : 40
2. กชกร เดชะกำภู : 20
3. ทิพาภรณ์ หอมดี : 20
4. นางรุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ : 20
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของพื้นที่: กรณีศึกษาตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม วารสารบริหารการปกครอง 6 2 360-376 บทความวิจัย
24 2560 1. นางสาวมะยุรี วงค์กวานกลม : 100
ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในสังคมวัฒนธรรมอีสาน วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 2560 ฉบับพิเศษ 140-148 บทความวิจัย
25 2560 1. ผศ.ดร.วิรมณ กาสีวงศ์ : 60
2. ผศ.สุประวีณ์ คงธนชโยพิทย์ : 40
อุปสรรคในการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าในชุมชน วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 2560 ฉบับพิเศษ 164-172 บทความวิจัย
26 2560 1. ผศ.พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา : 100
พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลเมืองนครพนม วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 2560 ฉบับพิเศษ 120-124 บทความวิจัย
27 2560 1. ผศ.ดร.วิรมณ กาสีวงศ์ : 30
2. กาญจนา มงคลเกตุ : 10
3. กิ่งทอง นนทะวงษา : 10
4. จุไรรัตน์ เพ็งคำปัง : 10
5. ชนิการ เพลียมา : 10
6. นันทิดา บาดตาสาว : 10
7. พุทธรักษ์ ฤทธิ์มนตรี : 10
8. สุภาพรรณ ศรีคุณ : 10
การพัฒนากระเป๋ายาสำหรับผู้สูงอายุโรคเบาหวาน วารสารโรงพยาบาลสกลนคร 20 3 190-197 บทความวิจัย
28 2560 1. ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี : 50
2. นายอนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ : 40
3. ศิริลักษณ์ ใจช่วง : 5
4. รัศมี ทองมี : 5
ผลของวิธีต้มน้ำรางจืดต่อระดับโคลีนเอสเตอเรสของเกษตรกรผู้สูบยาสูบ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประเทศไทย วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน 5 2 361-377 บทความวิจัย
29 2560 1. ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี : 50
2. นายอนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ : 25
3. ศิริลักษณ์ ใจช่วง : 5
4. สมฤกษ์ กาบกลาง : 5
5. รัศมี ทองสามัญ : 5
6. ผศ.เจริญชัย หมื่นห่อ : 5
7. นายอภิสิทธิ์ ฉกรรจ์ศิลป์ : 5
รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพชุมชน: กรณีศึกษาการใช้สมุนไพรรางจืดในเกษตรกร ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน 5 4 536-548 บทความวิจัย
30 2560 1. Suparb Aree-ue : 50
2. นางสาวยุวดี สารบูรณ์ : 30
3. Basia belza : 20
Long-Term Adherence and Effectiveness of a Multicomponent Intervention for Community-dwelling Overweight Thai Older Adult with Knee Osteoarthritis Journal of Gerontological Nursing 43 4 40-48 บทความวิจัย scopus
31 2560 1. นางสาวเบญจยามาศ พิลายนต์ : 70
2. ขนิษฐา นันทบุตร : 30
STRENGTHENING COMMUNITY VOLUNTEERS IN CARING FOR PEOPLE WITH DISABILITIES Suranaree Journal of Science and Technology 24 3 343-353 บทความวิจัย ISI web of science
32 2560 1. ผศ.สุประวีณ์ คงธนชโยพิทย์ : 80
2. Wongsa Laohasiriwong : 20
Accessibility to health services among migrant workers in the Northeast of Thailand F1000Research 2560 6 1-10 บทความวิจัย scopus
33 2560 1. ผศ.ประไพรัตน์ แก้วศิริ : 60
2. นางสาวดรัลรัตน์ เชื้อเมืองแสน : 40
การจัดการความเจ็บปวดของมารดาในระยะคลอดโดยไม่ใช้ยา วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 2560 ฉบับพิเศษ 173-180 บทความวิชาการ
34 2560 1. ผศ.บรรจง พลไชย : 60
2. นางวิสัย คะตา : 40
การบริการสารสนเทศและการประเมินผล วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 2560 ฉบับพิเศษ 181-187 บทความวิชาการ
35 2560 1. นางสุชาดา ปราบมีชัย : 50
2. นางสาวสมสมร เรืองวรบูรณ์ : 25
3. ผศ.พัชนี สมกำลัง : 25
การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการความกลัวในเด็กวัยก่อนเรียนที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 2560 ฉบับพิเศษ 196-202 บทความวิชาการ
36 2560 1. นางสาวอมรรัตน์ แสงใสแก้ว : 60
2. ผศ.พัชนี สมกำลัง : 40
การประยุกต์ใช้แนวคิดการพยาบาลแบบองค์รวม ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 2560 ฉบับพิเศษ 203-208 บทความวิชาการ
37 2560 1. นางสาวตรีนุช คำทะเนตร : 60
2. ผศ.พัชนี สมกำลัง : 40
การส่งเสริมการนวดฝีเย็บแก่หญิงตั้งครรภ์ในแผนกฝากครรภ์ วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 2560 ฉบับพิเศษ 209-214 บทความวิชาการ
38 2560 1. นายสมเกียรติ สุทธรัตน์ : 100
การสร้างเครือข่ายสุขภาพในชุมชนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 2560 ฉบับพิเศษ 215-222 บทความวิชาการ
39 2560 1. นายชัยวัฒน์ อินไชยา : 50
2. นางสาวเบญจยามาศ พิลายนต์ : 10
3. นายสงกรานต์ นักบุญ : 10
4. นางสาวสมสมร เรืองวรบูรณ์ : 10
5. นายชิณกรณ์ แดนกาไสย : 10
6. ปฐมพร ปานลักษณ์ : 10
การเสริมสร้างพลังอำนาจกับการดูแลสุขภาพ คนพิการทางสติปัญญา: บทเรียนการพัฒนา ศูนย์เรียนรู้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพคนพิการ วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 2560 ฉบับพิเศษ 223-231 บทความวิชาการ
40 2560 1. นางละอองดาว คำชาตา : 50
2. นางสาวเนาวรัตน์ เสนาไชย : 25
3. นางสาวสุขมาพร พึ่งผาสุก : 25
บทบาทพยาบาลกับการจัดการรายกรณีผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 2560 ฉบับพิเศษ 240-247 บทความวิชาการ
41 2560 1. นางวิสัย คะตา : 70
2. วัลนิกา ฉลากบาง : 10
3. ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร : 10
4. พรเทพ เสถียรนพเก้า : 10
พฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 2560 ฉบับพิเศษ 248-254 บทความวิชาการ
42 2560 1. นายสมเกียรติ สุทธรัตน์ : 60
2. นางปาริชาติ เมืองขวา : 40
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 2560 ฉบับพิเศษ 255-261 บทความวิชาการ
43 2560 1. นางสาวสมสมร เรืองวรบูรณ์ : 60
2. นางสุชาดา ปราบมีชัย : 40
สมรรถนะสากลของวิชาชีพพยาบาล:สาระที่จำเป็น วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 2560 ฉบับพิเศษ 262-268 บทความวิชาการ
44 2560 1. ผศ.บรรจง พลไชย : 60
2. นางณัติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร : 40
สื่อและการเผยแพร่สารสนเทศด้านสุขภาพ วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 2560 ฉบับพิเศษ 269-275 บทความวิชาการ
45 2559 1. ผศ.เจริญชัย หมื่นห่อ : 0
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบาทบาทของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 6 1 79-86 บทความวิจัย
46 2559 1. ผศ.เจริญชัย หมื่นห่อ : 100
แนวปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 17 33 - ไม่ระบุ
47 2559 1. ผศ.เนตรฤทัย ภูนากลม : 0
2. นางวิสัย คะตา : 0
3. ดร.สุนทร โพธิสาร : 0
ความคิด ความรู้สึกของบิดมารดาชาวไทยอีสานและชาวลาวต่อการสูญเสียบุตรจากการเจ็บป่วยขณะ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพนม วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 26 1 79-92 บทความวิจัย
48 2559 1. ผศ.ประไพรัตน์ แก้วศิริ : 0
2. นางสาวชฎารัตน์ แก้วเวียงเดช : 0
3. นางสาววราพร มีแก้ว : 0
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะในตนเอง กับพฤติกรรมการปฏิบัติตัว ด้านสุขภาพในระยะคลอดของมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ รามาธิบดีพยาบาลสาร 22 1 21-34 บทความวิจัย
49 2559 1. นางสาววราพร มีแก้ว : 100
ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาล อาจารย์ และอาจารย์พี่เลี้ยงต่อการใช้แบบรวบรวมข้อมูลมารดาในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกและปฏิบัติการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม วารสารการพยาบาลและการศึกษา 9 1 101-112 บทความวิจัย
50 2559 1. ผศ.ดร.วิรมณ กาสีวงศ์ : 0
2. ผศ.สุประวีณ์ คงธนชโยพิทย์ : 0
3. นายสุรเชษฐ์ สมตัว : 0
ภาวะซึมเศร้าผู้สูงอายุในชุมชน วารสารสมาคมพยาบาล แห่งประเทศไทย 65 3 10-16 บทความวิจัย
51 2559 1. นางสาวศิริภรณ์ เหมะธุลิน : 0
อิทธิพลของปัจจัยคัดสรรต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอด วชิรพยาบาลสาร 18 1 37-50 บทความวิจัย/วิทยานิพนธ์
52 2559 1. นางสาวดรัลรัตน์ เชื้อเมืองแสน : 0
ผลของโปรแกรมการจัดการอาการแสบร้อนยอดอกต่อความถี่และรุนแรงของอาการแสบร้อนยอดอกในหญิงครรภ์ วชิรพยาบาลสาร 18 1 64-78 บทความวิจัย/วิทยานิพนธ์
53 2559 1. นายอนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ : 0
2. แอนด์ จิระพงษ์สุวรรณ : 0
3. สุรินทร กลัมพากร : 0
4. สรา อาภา : 0
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการทำงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม พิมพ์ และแต่งสำเร็จ วารสารพยาบาลสาธารณสุข 30 1 62-75 บทความวิจัย
54 2559 1. นางสาวกมลนัทธ์ คล่องดี : 0
2. ผศ.ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์ : 0
3. ผศ.ดร.โสภิณ แสงอ่อน : 0
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการดูแลเด็กในผู้ดูแลเด็กสมาธิสั้น ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการดูแลเด็กในผู้ดูแลเด็กสมาธิสั้น 30 1 52-68 บทความวิจัย/วิทยานิพนธ์
55 2559 1. นายชัยวัฒน์ อินไชยา : 0
2. ผศ.ดร.โสภิณ แสงอ่อน : 0
3. ผศ.ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์ : 0
ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุในชุมชน วารสารการพยาบาลจิตเวช 30 1 11-33 บทความวิจัย/วิทยานิพนธ์
56 2559 วารสารพยาบาลสาร 43 2 - บทความวิจัย/วิทยานิพนธ์
57 2559 1. นายชิณกรณ์ แดนกาไสย : 0
การชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตในชุมชน ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม วารสารการพยาบาล และการดูแลสุขภาพ 34 2 6-13 บทความวิจัย/วิทยานิพนธ์
58 2559 วารสารพยาบาลสาร 43 3 - บทความวิจัย/วิทยานิพนธ์
59 2559 1. นางสาวสมสมร เรืองวรบูรณ์ : 100
การพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะสากลสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วารสารการพยาบาล และการดูแลสุขภาพ 34 3 132-139 บทความวิจัย
60 2559 1. นางสาวชฎารัตน์ แก้วเวียงเดช : 0
2. นางสาวพัดชา หิรัญวัฒนกุล : 0
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม วารสารพยาบาลทหารบก 17 3 - บทความวิจัย
61 2559 1. ผศ.บรรจง พลไชย : 100
ภาวะสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 ในโรงเรียนกีฬาแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ครุศาสตร์สาร 10 2 - บทความวิจัย
62 2559 1. ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี : 0
2. นายอนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ : 0
3. รัศมี ทองสามัญ : 0
4. สุภารัก โกศล : 0
5. วิระชัย ทองสามัญ : 0
6. ประภัสสร ทองอุทัยศรี : 0
การพัฒนารูปแบบการป้องกันสารเคมีในกลุ่มเกษตรกรปลูกยาสูบ กรณีศึกษาชุมชนแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม วารสารพยาบาลทหารบก 17 3 207-216 บทความวิจัย
63 2559 1. ผศ.บรรจง พลไชย : 100
การศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยนครพนม วารสารอาหารและยา 23 1 51-57 บทความวิจัย
64 2559 1. นางสาวอมรรัตน์ แสงใสแก้ว : 100
ผลของเสียงบรรเลงต่อกลุ่มอาการและการปฏิบัติหน้าที่หลังผ่าตัดของผู้ที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง The Clinical Academia 41 1 17-25 บทความวิจัย
65 2559 1. นางสาวมารศรี ศิริสวัสดิ์ : 100
ผลของการพัฒนาแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ออกซิเจน High-Flow nasal Cannula ใน ICU เด็ก โรงพยาบาลนครพนม วารสารโรงพยาบาลสกลนคร 19 3 134-142 บทความวิจัย
66 2559 1. จุฑามาศ บัวทอง : 80
2. นายบุญรอด ดอนประเพ็ง : 10
3. พรศักดิ์ ยตะโคตร : 10
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาทศนิยมโดยใช้แผนผังความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 4 15 55-65 บทความวิจัย
67 2559 1. จุรีนารถ วังคะฮาด : 80
2. นายบุญรอด ดอนประเพ็ง : 10
3. พิจิตรา ธงพานิช : 10
การพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้แผนผังความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 4 15 66-76 บทความวิจัย
68 2559 1. ลอยสุนันท์ อุดมยาด : 80
2. นายบุญรอด ดอนประเพ็ง : 10
3. พิจิตรา ธงพานิช : 10
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง ภาษาลาวเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปลาปากวิทยา วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 4 15 77-85 บทความวิจัย
69 2559 1. ศิรินยา นาอุ่น : 80
2. นายบุญรอด ดอนประเพ็ง : 10
3. พิจิตรา ธงพานิช : 10
การพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืชโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ TGT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุเทนพัฒนา วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 4 15 86-93 บทความวิจัย
70 2559 1. เกรียงศักดิ์ โกษาแสง : 80
2. พิจิตรา ธงพานิช : 10
3. นายบุญรอด ดอนประเพ็ง : 10
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ TGT วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 4 15 133-140 บทความวิจัย
71 2558 1. ผศ.ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร : 0
2. Pranee Liamputtong : 0
Social support and coping means: the lived experiences of Northeastern Thai women with breast cancer Health Promotion International Advance Access published - บทความวิจัย Health Promotion International Advance Access published
72 2558 1. นางสาวยุวดี สารบูรณ์ : 80
2. Suparb Aree-Ue : 10
3. Suchinda Jarupat Maruo : 10
The Effect of Multifactorial Intervention Programs on Health Behavior and Symptom Control Among Community-Dwelling Overweight Older Adults With Knee Osteoarthritis. Orthopaedic Nursing 34 5 - บทความวิจัย Orthopaedic Nursing
73 2558 1. ผศ.ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร : 0
2. นางสาวศิริรัตน์ อินทรเกษม : 0
3. นางรุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ : 0
4. กนกวรรณ ไชยต้นเทือก : 0
จำยอมเพื่อต่อชีวิต: การเปลี่ยนแปลงและการสูญเสียของผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านม วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 31 1 82-93 บทความวิจัย
74 2558 1. ผศ.บรรจง พลไชย : 100
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี 9 1 72-80 บทความวิจัย
75 2558 1. ศิริพร พุทธรังษี : 0
2. ชวลี บุญโต : 0
3. สายสมร เฉลยกิตต : 0
4. ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี : 0
5. หทัยรัตน์ ขาวเอี่ยม : 0
การสร้างเสริมสุขภาวะของบุคลากรทางการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 วารสารพยาบาลทหารบก 16 2 8-14 บทความวิชาการ
76 2558 1. ผศ.ดร.วิรมณ กาสีวงศ์ : 0
2. ผศ.สุประวีณ์ คงธนชโยพิทย์ : 0
การสื่อสารกับผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า วารสารสภาการพยาบาล 30 3 5-14 บทความวิชาการ
77 2558 1. นางสาวสมสมร เรืองวรบูรณ์ : 0
2. นางสุชาดา ปราบมีชัย : 0
ผลของการแสดงบทบาทสมมุติตุ๊กตาประดิษฐ์ต่อความกลัว ของเด็กวัยก่อนเรียนที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 25 3 132-143 บทความวิจัย
78 2558 1. ผศ.เนตรฤทัย ภูนากลม : 100
พิธีกรรมเบิ่งวิญญาณ : การเยียวยาบิดามารดาที่มีภาวะเศร้าโศกจากการสูญเสียบุตร วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 38 ฉบับพิเศษ - บทความวิชาการ
79 2558 1. นางสาวอภิญญา กุลทะเล : 0
2. รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร : 0
การส่งเสริมภาวะโภชนาการในผู้ป่วยวิกฤต วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 38 4 162-171 บทความวิชาการ
80 2558 1. ผศ.เนตรฤทัย ภูนากลม : 0
2. นางวิสัย คะตา : 0
พฤติกรรมของบิดามารดาชาวอีสานและชาวลาว ต่อการสูญเสียบุตรจากการเจ็บป่วย วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 34 4 81-91 บทความวิจัย
81 2558 1. ผศ.พัชนี สมกำลัง : 0
2. นางวิสัย คะตา : 0
3. นางสาวนาฎนภา อารยะศิลปธร : 0
4. ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี : 0
มโนทัศน์สามีภรรยาภาพสะท้อนจากวรรณคดีพระอภัยมณี : บทวิพากษ์เพื่อการดูแลครอบครัวไทย วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 21 3 267-294 บทความวิชาการ
82 2558 1. นางสาวตรีนุช คำทะเนตร : 0
2. ผศ.ดร.โสมภัทร ศรไชย : 0
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการนวดฝีเย็บของหญิงตั้งครรภ์ วารสารการพยาบาลสาธารณสุข 25 2 88-102 บทความวิชาการ
83 2558 1. ผศ.ดร.วิรมณ กาสีวงศ์ : 0
2. ทัศนีย์ บุญเติม : 0
3. อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย : 0
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 8 2 - บทความวิจัย
84 2558 1. ผศ.บรรจง พลไชย : 100
พฤติกรรมออกกำลังกายและปัจจัยเอื้อต่อการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองนครพนม วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ 25 1 66-75 บทความวิชาการ
85 2558 1. ผศ.พัชนี สมกำลัง : 100
สื่อความหมายธรรมชาติ : เครื่องมือ การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ วารสารวิถีสังคมมนุษย์ 3 1 182-200 บทความวิชาการ
86 2558 1. นายสงกรานต์ นักบุญ : 0
2. ผศ.บรรจง พลไชย : 0
3. นางสาวพัดชา หิรัญวัฒนกุล : 0
4. นางสาวยุวดี สารบูรณ์ : 0
พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในพื้นที่บริเวณแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 38 1 - บทความวิจัย
87 2557 1. ผศ.บรรจง พลไชย : 100
การรับรู้ประโยชน์ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยนครพนม วารสารศรีนครินทรวิโรฒ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 6 11 78-88 บทความวิจัย
88 2557 1. นางสาววรรษมน ปาพรม : 80
2. จินตนา ตั้งวรพงษ์ชัย : 20
ผลของนวัตกรรมการดูแลเยื่อบุช่องปากอักเสบ ต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กป่วยวัยก่อนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับยาเคมีบำบัดระยะรักษาแบบเข้มข้น วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 37 1 21-29 บทความวิจัย
89 2557 1. นายยุทธชัย ไชยสิทธิ์ : 30
2. นางสาวรัตติยา ทองอ่อน : 20
3. ผศ.ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร : 20
4. นางอรุณรัตน์ อุทัยแสง : 5
5. สุวรรณา บุญยะลีพรรณ : 5
6. เจียมจิต แสงสุวรรณ : 5
7. ลัดดา พลพุทธา : 5
8. จินตนา จันทร์หลวง : 5
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่รับยาต้านไวรัส เอชไอวี ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเขตชายแดน ไทย – ลาว วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 32 2 86-96 บทความวิจัย
90 2557 1. ผศ.เนตรฤทัย ภูนากลม : 60
2. นางสาวสมสมร เรืองวรบูรณ์ : 40
ผลของนวัตกรรมหน้ากากพ่นยาแสนสนุกร่วมกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อความกลัวของผู้ป่วยวัยเด็กวัยก่อนเรียนที่ได้รับยาพ่นฝอยละอองบำบัด วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 37 2 25-34 บทความวิจัย
91 2557 1. นางวิสัย คะตา : 40
2. ผศ.พัชนี สมกำลัง : 30
3. นางสาวนาฎนภา อารยะศิลปธร : 10
4. พิกุลทอง โมคมูล : 10
5. สมศรี วิริยะพันธ์ : 10
คุณภาพบริการตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนครพนม วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 24 2 56-66 บทความวิจัย
92 2557 1. นางสาวนาฎนภา อารยะศิลปธร : 50
2. ผศ.พัชนี สมกำลัง : 25
3. นางวิสัย คะตา : 25
ความรู้และเจตคติเรื่องการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 24 2 11-20 บทความวิจัย
93 2557 1. นางสาวยุวดี สารบูรณ์ : 80
2. สุภาพ อารีเอื้อ : 10
3. สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ : 10
อาการ ความรู้และการรับรู้ความเจ็บป่วยด้วยโรคข้อเข้าเสื่อมของผู้สูงอายุในชุมชน: การศึกษา นำร่อง วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ 30 2 12-24 บทความวิจัย
94 2557 1. ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ : 100
ปัจจัยที่มีผลต่อความเหนื่อยล้าของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 37 3 46-55 บทความวิจัย
95 2557 1. ผศ.เยาวลักษณ์ โพธิดารา : 50
2. ผศ.ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร : 20
3. นายอนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ : 10
4. นางสาว ชมพูนุช พูมพิจ : 10
5. นายสงกรานต์ นักบุญ : 10
ความรู้ที่ทรงอำนาจของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ: ทางเลือกและสิทธิของผู้ป่วยตามการรับรู้ของสตรีอีสานที่ป่วยด้วยมะเร็งเต้านม วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 32 3 6-13 บทความวิจัย
96 2557 1. นางสาวเนาวรัตน์ เสนาไชย : 80
2. อรสา พันธ์ภักดี : 10
3. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ : 10
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานและความรู้ กับความสามารถของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดแดงที่ขาตีบตัน วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 25 2 2-16 บทความวิจัย
97 2557 1. นายนรากร พลหาญ : 70
2. นางสาวสมสมร เรืองวรบูรณ์ : 10
3. นายโกมล บุญแก้ว : 10
4. นายอนุพงษ์ ศรีวิรัตน์ : 10
กลุ่มอาการที่เกิดต่อร่างกายจากการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยนครพนม วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 6 12 26-38 บทความวิจัย
98 2557 1. ผศ.ดารุนนีย์ สวัสดิโชตติ์ : 60
2. นางสาวศิริรัตน์ อินทรเกษม : 20
3. นางพยอม สินธุศิริ : 20
ผลของโครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนต่อผลสัมฤทธิ์ความรู้และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 24 3 51-65 บทความวิจัย
99 2557 1. นายวศินภัทร์ ปิยะพงศ์สกุล : 80
2. สุนีย์ ละกำปั่น : 10
3. สุรินธร กลัมพากร : 10
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการได้รับพิษจากสารนิโคตินในใบยาสูบของเกษตรกรปลูกยาสูบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย วารสารพยาบาลสาธารณสุข 28 3 70-83 บทความวิจัย
100 2557 1. Nongyao Kasatpibal : 30
2. Nongkran Viseskul : 15
3. นางสาววิมลศิริ เกษตร์ภิบาล : 15
4. Warunee Fongkaew : 15
5. Natthakarn Surapagdee : 15
6. Richard M.Grimes : 15
Effect of Internet-based instruction on HIV – prevention Knowledge and practices among men who have sex with men Nursing and Health Sciences 16 1 1-15 บทความวิจัย ISI web of science
101 2556 1. ผศ.ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร : 55
2. นางสาวรัตติยา ทองอ่อน : 15
3. นางสาวนาฎนภา อารยะศิลปธร : 10
4. นางณัติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร : 10
5. นางอรุณรัตน์ อุทัยแสง : 10
การเตรียมตัวสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและผดุงครรภ์ตามประสบการณ์ ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 19 1 5-18 บทความวิจัย
102 2556 1. ผศ.พัชนี สมกำลัง : 60
2. นายยุทธชัย ไชยสิทธิ์ : 40
ผลการสอนเพศศึกษาที่เน้นมิติจิตวิญญาณต่อความรู้ และเจตคติเรื่องการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 36 1 102-112 บทความวิจัย
103 2556 1. นายยุทธชัย ไชยสิทธิ์ : 50
2. นางสาวรัตติยา ทองอ่อน : 10
3. ผศ.ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร : 10
4. นายบุญรอด ดอนประเพ็ง : 10
5. นางดวงใจ บุญคง : 10
6. ผศ.พัชนี สมกำลัง : 10
กลยุทธ์ในการส่งเสริมความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี: การทบทวนวรรณกรรม วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 5 3 13-24 บทความวิจัย
104 2556 1. นายยุทธชัย ไชยสิทธิ์ : 100
การรับรู้พฤติกรรมเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 36 2 88-94 บทความวิจัย
105 2556 1. ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี : 70
2. นายอนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ : 30
ปัจจัยความเสี่ยงต่อสุขภาพที่สัมพันธ์กับการเกิดอาการของโรคจากการทำงานตีเหล็กกรณีศึกษา ชุมชนตำบล นาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 7 2 75-87 บทความวิจัย
106 2556 1. ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี : 60
2. นายอนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ : 10
3. เทพพนม อินทรีย์ : 10
4. สมฤกษ์ กาบกลาง : 10
5. ศิริลักษณ์ ใจช่วง : 10
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษาพนักงานตีเหล็ก กลุ่มตีเหล็กตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 16 2 67-72 บทความวิจัย
107 2556 1. นางสาวยุพเรศ โจมแพง : 100
การตายดีตามการรับรู้ของพยาบาล: การศึกษาเชิงปรากฎการณ์วิทยา วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 36 3 49-59 บทความวิจัย
108 2556 1. นายนรากร พลหาญ : 70
2. นางสาวสมสมร เรืองวรบูรณ์ : 30
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 32 3 - บทความวิจัย
109 2556 1. นายนรากร พลหาญ : 80
2. นางสาวศิริรัตน์ อินทรเกษม : 10
3. นางพยอม สินธุศิริ : 10
การประเมินบัณฑิตตามอัตลักษณ์ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครพนม วารสารวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 8 2 104-112 บทความวิจัย
110 2556 1. ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี : 70
2. นายอนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ : 10
3. ณัฎฐ์ฎาพร ศรีประดิษฐ์ : 10
4. ศิริลักษณ์ ใจช่วง : 10
ความเสี่ยงต่อสุขภาพและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ 6 2 117-128 บทความวิจัย
111 2556 1. ผศ.บรรจง พลไชย : 100
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาล อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) 19 2 185-192 บทความวิจัย
112 2556 1. ผศ.บรรจง พลไชย : 100
ความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยนครพนม วารสารสุทธิปริทัศน์ 27 18 1-11 บทความวิจัย
113 2556 1. นายยุทธชัย ไชยสิทธิ์ : 100
พฤติกรรมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์วัยแรงงานที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง พยาบาลสาร 40 ฉบับพิเศษ 1-13 บทความวิจัย
114 2556 1. ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี : 80
2. Somdej Pinitsoontorn : 10
3. Sompong Srisaenpang : 10
EFFECTS OF AN INFLUENZA PREVENTION PROGRAM USING NON-PHARMACEUTICAL PREVENTION MEASURES TO IMPROVE THE KNOWLEDGE, ATTITUDES AND PRACTICES OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN NAKHON PHANOM PROVINCE, THAILAND The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 44 4 630-635 บทความวิจัย ISI web of science